Współpraca z PISF

W ramach podpisanej umowy ramowej z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, uzyskaliśmy kolejne zamówienie, którego przedmiotem jest sporządzenie opinii ekonomiczno-finansowej o raporcie złożonym przez producenta Telemark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (projekt pt. „Krakowskie potwory”), będącego beneficjentem wsparcia finansowego przyznanego przez PISF.

Read More

Pracowity początek roku

W Nowy Rok wchodzimy z przytupem – styczeń zapowiada się bardzo pracowicie. Nasza spółka przeprowadza obecnie badanie raportu finansowego producenta filmowego, realizowane na zlecenie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, poza tym jesteśmy w trakcie oceny kilku sprawozdań finansowych z realizacji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Read More

Usługi biegłego rewidenta

Audit Lab Sp. z o. o. świadczy usługi biegłego rewidenta dotyczące badania sprawozdań z realizacji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, a także ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W naszym dorobku mamy już kilkadziesiąt raportów zatwierdzonych przez Instytucje Finansujące.

Read More

Audyty na zlecenie ABW

Spółka Audit Lab przeprowadza dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego audyty Beneficjentów realizujących projekty dofinansowane z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Realizacja potrwa do lipca 2024 r.

Read More

Bieżące realizacje

Obecnie audytorzy spółki Audit Lab są w trakcie realizacji kilku usług – audytu projektu LIFE+ i projektu POIR, badania sprawozdań z realizacji projektów Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz POPT, a także oceny audytu wewnętrznego w jednej z jednostek wojskowych.

Read More

Bieżące realizacje

W okresie wakacyjnym realizujemy szereg audytów, wśród których dominują projekty współfinansowane w ramach programu transgranicznego PL-BY-UA oraz PL-RU. Audit Lab realizuje w sumie kilkanaście tego typu zleceń. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, część audytów realizujemy – w uzgodnieniu z klientami – w sposób zdalny. Taki tryb działania zaowocował wypracowaniem w naszym zespole efektywnego sposobu…

Read More

Audyty, audyty

Pierwszy kwartał 2019 roku upłynął pracowicie, przeprowadziliśmy dla naszych klientów kilka audytów projektów współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW w ramach Programu LIFE, a także zadań realizowanych przy udziale środków PFRON.

Read More