Współpraca z PISF

W ramach podpisanej umowy ramowej z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, uzyskaliśmy kolejne zamówienie, którego przedmiotem jest sporządzenie opinii ekonomiczno-finansowej o raporcie złożonym przez producenta Telemark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (projekt pt. „Krakowskie potwory”), będącego beneficjentem wsparcia finansowego przyznanego przez PISF.

Read More